Sila ambil maklumat :) Dont Forget to Follow..

Jika Guna FB tolong 'Like" yer.. tenkiu

Terbaik

Tuesday, February 23, 2010

Pengantar Ilmu Qiraat ‘Asyarah Kubra - tajuk-tajuk ilmu Qiraat

Nama Pelajaran             :           Pengantar Ilmu Qiraat ‘Asyarah Kubra

                                               

Kod Mata Pelajaran      :           TQK 2013


                                                TQK  :    T -  mewakili Kulliyyah Tahfiz
               Q -  mewakili  bidang Al- Quran
  K -  mewakili sub bidang Al- Quran iaitu Qiraat

  2013  :   2  -  mewakili tahun 2
 01 -  mewakili siri mata pelajaran
               3  -  mewakili jam kredit

Taraf                            :           Teras Program
Jam Kredit                   :           3 jam kredit (42 jam kuliah)
Semester dan tahun     :           Semester 2 (Tahun 2 )
Prasyarat                      :           Kehadiran Kuliah 80%

Kaedah Penyampaian / pengendalian   :           Kuliah / Perbincangan / Kerja Kursus
Sistem penilaian dan pecahan markah :           Kerja Kursus/Kuiz/Ujian  -    40 %
                                                                                    Peperiksaan Akhir          -    60 %
Guru    : Mohamad Zaki Bin Abdul Hamid
              B.A Takhassus al-Quran wa al-Qiraat, Universiti Al-Azhar, Mesir.
              Diploma Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat, Darul Quran, JAKIM.       

Senarai objektif mata pelajaran            :
 1. Memberi pendedahan dan kefahaman kepada pelajar bahawa wujudnya bacaan Qiraat Sab’ah dan ’Asyarah melaui Thoriq al-Syatibiyyah dan Al-Jazariyyah bagi ayat-ayat al-Quran.
 2. Memantapkan kefahaman kepada pelajar berkait perbahasan usul Qiraat bagi sepuluh imam beserta rawinya mengikut matan Thoyibah al-Nasyri fi al-Qiraati al-’Asyri  (Matan Ibnu Jazari).
 3. Memantapkan pelajar terhadap Ilmu Qiraat ’Asyarah secara teori beserta pemahaman dan penggunaan istilah dalam ilmu tersebut.
 4. Membolehkan pelajar menguasai dan mengaplikasi secara kukuh maklumat asas ilmu Qiraat ’Asyarah dalam pembacaan al-Quran.

Senarai hasil pembelajaran mata pelajaran         :
Di akhir kursus ini pelajar akan dapat :-
 1. Memahami dan mengetahui bahawa terdapat pelbagai bentuk bacaan bagi ayat-ayat al-Quran al-Karim.
 2. Mengenali setiap Imam dan Rawi yang terdapat dalam Qiraat ’Asyarah melalui thoriq al-Jazariyyah.
 3. Menguasai Ilmu Qiraat ’Asyarah secara teori serta memahi istilah-istilah khas dalam ilmu tersebut.
 4. Menguasai dan mengaplikasi maklumat asas ilmu Qiraat ’Asyarah dalam pembacaan al-Quran.

Sinopsis Mata Pelajaran :
Kursus ini memapar dan mendedahkan perbincangan mengenai khilaf atau perbezaan wajah-wajah bacaan di antara Qurra’ Sab’ah dan ’Asyarah dalam pembentangan bacaan mereka bermula dari awal bab sehinggalah akhir bab Bab Mazhab Qura fi al-Ya’ al-Idhofat al Zawaid mengikut tariq tayyibah. Teori dan praktikal bacaan diketengahkan untuk membantu menambahkan kefahaman tentang ilmu qiraat. Penjelasan dari perbezaan pada usul atau dasar diulangbahas dengan khilaf usul dasar perbezaan bacaan Qurra’ ’Asyarah untuk membezakan perbincangan tersebut lebih terserlah. Hujjah-hujjah matan tayyibah diutarakan untuk memberi pemantapan ilmu agar lebih tepat dan muktabar.


Topik dan nilai jam kontak:
1.       Pengenalan Ilmu Qiraat ’Asyarah.                                                      Nilai jam kontak:  3
·         Bahasa dan Istilah
·         Kesabitan Ilmu Qiraat ’Asyarah di dalam al-Quran.
·         Ahrufi Sab’ah.
·         Perbezaan Qiraat Sab’ah dan Qiraat A’syarah.

              
2.       Muqaddimah al-Jazariyyah beserta biografi setiap Qura’ dan Rawi.   Nilai jam kontak:  3
·             Latar belakang Imam Ibnu Jazari.
·             Biografi setiap Qura’
·             Biografi setiap Rawi.
·             Pengenalan Rumuz Ifrad dan Jama’                                        

3.       Waqaf dan Ibtida’                                                                               Nilai jam kontak:  1.5

4.       Bab Isti’azah dan Basmalah.                                                              Nilai jam kontak:  2     

5.       Surah Umm al-Quran.                                                                        Nilai jam kontak:  3

6.       Bab al-Ha al-Kinayah.                                                                        Nilai jam kontak:  1.5

7.       Bab al-Mad wa al-Qasr.                                                                       Nilai jam kontak:  2

8.       Bab al-Hamzah.                                                                                  Nilai jam kontak:  4
·         Al-Hamzah Min al-Kalimah
·         Al-Hamzatain min al-Kalimah
·         Al-Hamzatain min al-Kalimatain. 
·         Al-Hamzah Mufrad                                            

9.       Bab Naql wa al-Saktah                                                                        Nilai jam kontak:  2.5

10.     Bab Waqaf Hamzah wa Hishan ala Hamzi                                           Nilai jam kontak:  2

11.     Bab Fath wa al-Imalah                                                                        Nilai jam kontak:  2

12.     Bab Ra’ wa Lam                                                                                 Nilai jam kontak:  1.5

13.     Bab Idgham wa Idzhar                                                                       Nilai jam kontak:  4
·         Zal Idz
·         Dal Qad
·         Ta’ Taknis                                                         

14.     Bab Nun al-Sakinah.                                                                           Nilai jam kontak:  2

15.     Bab Fathah wa Imalah                                                                        Nilai jam kontak:  3

16.     Bab Mazhab Qura fi al-Ya’                                                                  Nilai jam kontak:  4
·         al-Idhofat
·         al Zawaid                                                         

 Ulangkaji

Jumlahjam kontak: 41
Sumber rujukan utama
 1. Al-Imam Abi al-Qasim Ali bin Uthman, Siraj al-Qari’ al-Mubtada’ wa al-Tizkar al-Muqri’ al-Muntahi, Kaherah: Dar al-Fikr, t.t
 2. Al-Muhaysi, Muhammad Salim, Al-Irshadat al-Jaliyyat fi al-Qiraat, Kaherah: Maktabah al-Kuliiyyat al-Azhariyyah, 1969M.
 3. Ibnu Jazari, Thoyyibah al-Nasy fi al-Qiraat al-‘Asyr, Madinah: Maktabah Dar al-Huda, 1994.
 4. Al-Dabbagh, Ali Muhammad, al-Idhah wa al- Bayan fi Usul al-Qiraat, Kaherah: Maktabah al-Mashsad al-Husaini, 1938M.

Sumber rujukan tambahan
 1. Al-Dabbagh, Ali Muhammad, al-Idhah wa al- Bayan fi Usul al-Qiraat, Kaherah: Maktabah al-Mashsad al-Husaini, 1938M.
 2. Ibnu Jazari, Shahabuddin Abi Bakr Ahmad Bin Muhammad, Syarh Thoyyibah al-Nasy fi al-Qiraat al-‘Asyr, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2000M.
 3. Muhammad Salim Muhaisin, al-Hadi Syarh al-Thoyyibah fi al-Qiraat al-Ashr, Beirut: Dar al-Jail, 1997.
 4. Jamaluddin Muhammad Syaraf, Tahrirat al-Thoyyibah, Tanta, Dar al-Shahabah Li al-Turath, 2003M.
Muhammad Ibrahim Muhammad Salim, Faridah al-Dahri fi Taksil wa Jam’u al-Qiraat al-’Asyr, Kaherah: Dar Gharib li al-Thoba’ah, 2001M.

0 comment:

Post a Comment

Komen

New Latest Youtube free Video Download No Sex Adult

 
Free Host